Return to site

Verkenning van Mindfulness in Dialektiese Gedragsterapie (DBT) 

Dr. Melanie du Preez

1. Inleiding tot Mindfulness in DBT

Verhoogde belangstelling in DBT is parallel met 'n ontluikende fokus op Mindfulness, wat een van sy vier hoofbehandelingsmodules uitmaak. Onder leiding van stigter Marsha Linehan en haar kollegas, het huidige DBT-kundiges 'n handleiding vir sy nabye volgelinge geskryf, riglyne opgestel om kliënte die vaardighede te leer wat dit aanpas vir spesifieke kwessies soos die vermindering van dwelmmisbruik en veral eetversteurings, en die opening van kliniese sentrums wat DBT aanbied. Alhoewel die empiriese bewysbasis vir die gebruik van DBT vir ander toestande tot dusver beperk is, is meer aandag aan die Mindfulness-module gegee. DBT het sy wortels in 'n eklektiese mengsel van idees en praktyke uit Oosterse en Westerse filosofieë, die psigososiale probleme van hoogs selfmoordvroue, 'n kognitiewe gedragsoriëntasie en die gedemonstreerde kliniese effektiwiteit van kliënte se vaardighede. Die definisie van Mindfulness, 'n hoeksteen van DBT, is 'n belangrike eerste stap. Linehan beskryf Mindfulness as twee kenmerke: oriëntasie, hanteringstyl en konflikoplossing. (Zeifman et al.2020)

In die afgelope twee dekades het navorsing oor Mindfulness-gebaseerde behandelings dramaties toegeneem namate belangstelling in hierdie onderwerp gegroei het. Een van die sentrums van hierdie navorsing was die Sentrum vir Mindfulness aan die Universiteit van Massachusetts Mediese Sentrum, geleë in Worcester. Hierdie instelling het professionele opleidingswerkswinkels en konferensies oor Mindfulness geborg, 'n nagraadse opleidingsprogram aangebied en opleidingsmodules en studiemateriaal ontwikkel vir die onderrig van MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction), beide die oorspronklike formaat van 8 weke en 'n verkorte weergawe. Gegrond op die konsepte en praktyke van Mindfulness, MBSR en kinderprogramme wat daarop gebaseer is, was die onderwerpe van baie navorsing, en MBSR is na Europa uitgevoer. (Toniolo – Barrios et al., 2020)

1.1. Definisie en belangrikheid van mindfulness

Tradisionele Mindfulness is 'n goed beoefende godsdiensgebaseerde geestesdissipline wat oorspronklik binne die konteks van Vipassana, Zen en Zazen gevind is. Alhoewel dit gewoonlik binne 'n geestelike fokus ontwikkel word, is tradisionele Mindfulness ewe effektief wanneer dit gesekulariseer word, en konsentreer objektiewe, rustige waarneming op neutrale sensoriese gebeure binne die omliggende omgewing. DBT beklemtoon 'n diverse, persoonlike en breë individuele eksperimentele definisie van Mindfulness, wat uitbrei om persoonlike ervaring sonder kritiek in te sluit en die vermoë leer om persoonlike ervaring waar te neem sonder oormatige ontstellende angs. Mindfulness beklemtoon ook die belangrikheid van vars, nuwe en onpartydige waarneming van die hede en die oplossing van persoonlike emosionele ervarings. (Weber, 2021)

Mindfulness in DBT dui op 'n nuwe verhouding tot 'n mens se persoonlike ervaring. Dit omskryf 'n fokus tesame met 'n houding ten opsigte van 'n mens se persoonlike ervaring. Dit vereis 'n operasionele toestand van bewustheid teenoor persoonlike, situasionele druk en rustigheid, omvattende, objektiewe selfwaarnemingsvermoë.

DBT beskou Mindfulness as 'n noodsaaklike vaardigheid wat 'n gemoedstoestand en 'n omvattende, insiggewende en funksionele selfbestuursvermoë bevorder. Mindfulness is een van die vier vaardighede in die funksioneel aanpasbare stadium van gedragsvaardigheidsverwerwing. Die vaardigheid van Mindfulness is gesentreer op die intrapersoonlike menslike lewensverbeterende beginsel van balans. Deur Mindfulness kan mense volhou om oor hul gedagtes te dink sonder om hul persoonlike sensoriese of geestelike ervarings te oorwaardeer of te onderwaardeer. Gevolglik kan hulle vinniger en akkurater begryp hoe om persoonlike krag waar te neem, te interpreteer, te verstewig en ingewikkelde struikelblokke te vermy. (Schuman-Olivier et al.2020)

1.2. Integrasie van bewustheid in DBT

Om 'n 'Wise Mind' te bou, is om effektief aandag te gee aan veranderings- en aanvaardingstrategieë, en DBT verdeel hierdie probleemoplossingsvaardighede verder in 'n aantal spesifieke Mindfulness-verwante vaardighede, wat elkeen geleer word sodat die pasiënt direkte 'praktiese' ervaring het van hoe om 'n situasie met groter emosionele beheer en aanvaarding te ervaar. DBT-tegnieke help met problematiese reaksies op potensieel bedreigende of lewensbedreigende ervarings, en hierdie tegnieke laat die pasiënt 'n venster in hul eie vermoë om teenwoordig te bly. Daarmee saam moet DBT-tegnieke wydverspreide weerstand onder individue aanspreek om negatiewe gevoelens, angs of depressie te verdra en te aanvaar. Die konsep van 'n onwerkbare verstand hou verband met 'n versuim om die werklikheid te aanvaar dat veranderinge en vervulling van lewensambisies nie sal plaasvind nie. Mindfulness-oefeninge het ten doel om die pasiënt geleidelik op te lei om die verganklikheid van hierdie situasies te verdra. Die beoefening van Mindfulness help pasiënte om vier spesifieke vaardighede te ontwikkel: waarneming van ervaring sonder om te veel te verpersoonlik; die beskrywing van die ervaring in nie-veroordelende terme; onderskeid tussen emosie en die gebeurtenis wat plaasgevind het om die emosie uit te lok; en die gebruik van nie-veroordelende denkvaardighede wat die aanvaarding van ervaring moontlik maak.

DBT se behandelingshiërargie sluit teikenhiërargieë in. Die hoogste bedoeling, of uiteindelike doel van DBT-praktyk, is om pasiënte te help om 'n meer bewuste leefwyse te bou. DBT benader gedragsprobleme met behulp van 'n tweeledige strategie: aan die een kant word die gedrag self direk aangespreek en word verandering gesoek. DBT leer pasiënte direk vaardighede om ongewenste gedrag te verander. Aan die ander kant word die lewenstyl en omgewings gebeurlikhede wat kan bydra tot vermydende of wanaangepaste gedrag ook ondersoek. Om 'n individu effektief met 'n gedragsprobleem te help, is dit nie genoeg om gedragsverandering te gebruik nie. Die opleiding van individue in vaardighede om meer effektief in hul sosiale omgewing te wees, is dikwels effektief tot 'n mate. 'N Individu kan egter steeds belemmer word deur sy of haar vrees vir verlating. Dus, as die persoon 'n situasie vermy en in werklikheid 'n ervaring van verlating of waardeloosheid verwag, lyk dit verstandig om toepaslike hulp te verleen. Mindfulness-vaardighede sal help. Die opleiding van kliënte in Mindfulness-vaardighede leer hulle om met aanvaarding en kalmte te benader wat hulle verkies om te vermy. Dit gesê, die onderwerp van Mindfulness en sy take van aanvaarding en loslaat word nie tradisioneel vroeg in psigoterapie bekendgestel nie. Beslis nie as 'n direkte behandeling van keuse vir angstige nood nie.

In die DBT-model word Mindfulness gesien as 'n vaardigheid en 'n kettingskakel, alles binne die DBT-hiërargiese ketting van behandelingsdoelwitte. Dit is 'n sentrale kenmerk van DBT, so dit verdien 'n verduideliking. Twee stelle probleme is veral kommerwekkend, dié wat verband hou met die beheer van ongewenste gedrag en dié wat verband hou met die lewensgehalte. Hierdie twee spesifieke probleme word toegeken aan DBT se gedragsveranderende en aanvaardingstrategieë. Alhoewel veranderingstrategieë en aanvaardingstrategieë op baie gebiede verskil, word 'n probleem opgelos.

Hierdie afdeling sal baie van die kenmerke van DBT uiteensit wat dit 'n unieke voorbeeld maak van behandelingspraktyk wat Mindfulness-meditasie gebruik. Hierdie werk stel voor dat Mindfulness in die eerste plek 'n kognitiewe hanteringstrategie is. As 'n kognitiewe hanteringstrategie word voorgestel dat Mindfulness bewustelik die aandag na die huidige oomblik verskuif en kies om 'n doelgerigte nie-veroordelende houding aan te neem en te handhaaf.

2. Verstaan wyse verstand

Wise Mind is nie die gevolg van die bewustelike weeg van emosionele en logiese data om 'n kompromie te bereik nie; dit is ook nie 'n mistieke geskenk, soos die orakel by Delphi nie. Dit is nie 'n toestand waar slegs spiritualiteit al die moeilike besluite bestuur en bevredigend afsluit vir die gees, indien nie tot die intellek nie. Dit is ook nie 'n antwoord op al die vrae nie. Wanneer 'n individu in Wise Mind is, is dit nie nodig om 'n sprong van geloof te neem nie. Wise Mind is net. Laastens word Wise Mind voorafgegaan deur gebalanseerde hoeveelheid een-gedagte en is alternatiewe uitkoms vir enige denkraamwerk. Daar is baie sulke tweespalt in DBT, soos dubbele stelsels, Logic Mind versus Emotion Mind. Wise Mind is nie net deel van die self soos baie van die ander konsepte nie, maar ook die sentrale deel van DBT-benadering en is die uitdagendste samestelling van selfontdekking en aanvaarding.

Volgens DBT-teorie, wanneer die Logic Mind, wat die "wats" en die emosionele verstand beklemtoon, wat die "gevoel" beklemtoon, ontmoet, word dit Wise Mind genoem. Dit beklemtoon die "wat", die "waaroms", "voel" en intuïtiewe kennis sonder om dit as sleg of goed te beoordeel. In plaas daarvan om die woorde van selfoordeel, reg of verkeerd te gebruik, ervaar die individu 'n gevoel van vrede. Met ander woorde, die wyse verstand is 'n interessante kombinasie van beide akkurate denkvermoëns (die linkerhemisfeer word die 'Logiese verstand' genoem) en emosionele reaktiwiteit en intuïsie (die regterhemisfeer word die 'emosionele verstand' genoem). Terwyl Logic Mind logiese, rasionele sin maak en logiese besluitvaardighede gebruik, gebruik die emosionele verstand emosie, intuïsie en kreatiwiteit. Om in Wise Mind te wees, verskil egter van die gebruik van intellek of intuïsie. (Hayrynen, 2022)

2.1. Definisie en betekenis van wyse verstand

Om te erken wat redelik is en wat emosioneel is in die oomblik, neem mense dan so effektief moontlik aan hierdie oomblik deel. Hul wyse self voel dalk nog kwaad vir iemand of teleurgesteld met iets, maar bedagsame rede lei hul hanteringsprosesse. Mindfulness binne die DBT-raamwerk dien 'n verdere belangrike funksie. Die skep van 'n veilige en liefdevolle verhouding met jouself ontwikkel tot 'n uiteindelike doel van DBT vir 'n persoon met BPD. Mindfulness help om die hindernisse wat hierdie behoefte inhibeer, te erodeer en uit te skakel. Wanneer hulle in 'n bewuste houding ingaan, bou emosioneel reaktiewe mense die vermoë om vriendelik teenoor hulself te wees. Dan, soos die pasiënt begin om hierdie kapasiteit te ontwikkel en te verfyn, ervaar hy of sy wyse selfliefde wat van binne Mindfulness gesien word.

Dialektiese gedragsterapie (DBT) beskryf drie gemoedstoestande: redelik, emosioneel en wys. Logic Mind word gelei deur feite en logika, Emotion Mind word gelei deur gevoelens, en Wise Mind word gelei deur beide feite en innerlike wysheid. Wise Mind is die deel van elke persoon wat deur Mindfulness verkry en geken kan word. Die deurdagte selfbewustheid deur Mindfulness hou die sleutel tot Wise Mind. Deur Mindfulness leer mense om hul gedrag en ander se reaksies op hulle nie-oordeelkundig, met deernis en met volle aandag te beskou. Dit staan in skrille kontras met die emosiegedrewe reaksies.

3. DBT-vaardighede: wat en hoe

broken image

 

4. Toepassings en webwerwe vir mindfulness-praktyk

Toepassings en webwerwe kan geestesgesondheidswerkers help om kliënte te nader en omgekeerd. Inderdaad, geskep deur geestesgesondheidswerkers, omvat hulle geestesgesondheid en ander aspekte van algemene gesondheid. Verder, in vergelyking met papier- of klankformate, verteenwoordig toepassings en webwerwe 'n toeganklike en beskikbare middel vir die meeste mense. Laastens kan dit in verskillende instellings gebruik word. Programme kan byvoorbeeld in binnepasiënte, buitepasiënte en gevangenisse gebruik word.

Mindfulness is in verskillende lande en in baie kulture geassimileer. Die verskillende maniere waarop 'n individu oor Mindfulness kan oefen en leer, het vermenigvuldig, en kennis en navorsing het uitgebrei. Hierdie werk hersien die belangrikste toepassings en webwerwe wat beskikbaar is, en verskaf inligting daaroor en die moontlikheid om gratis toegang tot sommige daarvan te verkry. Hierdie toepassings en webwerwe verskil in verskillende aspekte, soos koste of die aantal oefeninge.

4.1. Voordele van die gebruik van tegnologie in mindfulness-praktyk

Daar is 'n paar voordele wat toegeval kan word in die gebruik van tegnologie om Mindfulness te bevorder. Dit is veral gepas om hierdie spesifieke demografie te bereik. Normale tydstoewysingswerklikhede is makliker: Mense word dikwels gedruk vir tyd en kan nie Mindfulness-klasse bywoon nie. Die vermoë om Mindfulness-oefeninge in 'n tempo te voltooi, in u kamer en sonder 'n maat, wat 'n pluspunt vir sommige kliënte kan wees, kan as 'n positiewe kenmerk beskou word. Daar is die moontlikheid om fiksheidsportale en -programme op sosiale media te gebruik om uit te reik na meer privaat of sosiaal gereserveerde mense. Daar is webwerwe wat Mindfulness bied sonder koste of minimale koste, of selfs halfpryskoste. Dit is veral voordelig in ag genome maatskaplike armoede en die toenemende onwilligheid van versekeringsmaatskappye om vir dienste oor te betaal.

Een van die kenmerke wat veral relevant kan wees vir die duisendjarige era, is die bekendstelling van tegnologie in mindfulness-praktyk.

4.2. Topprogramme vir mindfulness

Al die bestaande toepassings bestaan uit meer funksionaliteit, insluitend die oorweging van die gewenste situasie en 'n praktyk wat subtiel gesaai lyk. Die struktuur van hierdie persoonlike opleidingsaansoeke kon nie as volledig beskou word in vergelyking met die implementering van 'n aangesig-tot-aangesig opleidingsprogram nie. Oor die algemeen versuim hulle steeds om moontlike twyfel aan te spreek wat die vertroue ondermyn om oefeninge korrek uit te voer. Hierdie toepassings kan egter as ingeboude fietswiele werk oor die basiese kwessies van Mindfulness, met die oog op die hoofdoelwitte sodat 'n mens gebruik word en uiteindelik tradisionele praktyke gebruik, wat innoverend vir hulle met 'n mentor werk.

In die huidige sosiale konteks, waar ons gedompel is in tegnologie en waar opsies vir aktiwiteite aansienlik uitgebrei het, is dit interessant om tegnologie te gebruik om Mindfulness op te lei, aangesien dit meer buigsame gebruik moontlik maak en moontlik aantrekliker vir gebruikers sal wees. Dit sal meer gebruikers in staat stel om op kort termyn vertroud te raak met die eerste stappe van Mindfulness-praktyk. Ons bied die mees gebruikte en effektiewe programme aan en bespreek dit; byvoorbeeld, BaM Personalized Mindfulness-elemente soos opleiding, inskrywing en terugvoer word beskryf. Die toepassing bevat omvattende sessies waarin gebruikers hul vordering in Mindfulness en emosionele toestande kan sien.

4.3. Aanbevole webwerwe vir mindfulness

Vir toepassings wat op die telefoon gebruik kan word, bied Headspace mini-meditasies vir studente, Relax Melodies bied toegang tot natuurklanke, Insight Timer kan gebruik word as 'n meditasie-instrument met toegang tot ander mediteerders, en My3 leer stemmingsopsporing vir emosieregulering as deel van dialektiese gedragsterapie (DBT). Hierdie selfoonnutsgoed en webwerwe is relatief maklik toeganklik, maklik om te gebruik en te verstaan. Sosiale netwerkprogramme bied ook aanmanings.

Deur algemene websoektogte of deur Google Play Winkel of iTunes is daar 'n oorvloed webwerwe en programme wat wenke bied om informele Mindfulness in daaglikse lewensaktiwiteite te beoefen. Verskeie van hierdie gratis hulpbronne verduidelik Mindfulness sodat studente en onderwysers saam oor Mindfulness kan leer. Hierdie hulpbronne sluit in Mindful, Greater Good in Education, Edutopia en Mindful Schools. Hierdie webwerwe bevat video's, artikels, navorsing, programme en wenke oor hoe om Mindfulness te onderrig. Al hierdie webwerwe het gereelde wenke oor Mindfulness wat opvoeders kan ontvang. Baie van hierdie webwerwe het gratis hulpbronne wat met registrasie gepaard gaan, maar kos nie geld nie.

 

Verwysings: 

Hayrynen, N. R. (2022). Developing the Wise Mind: Exploring the Experience of DBT. [HTML] 

Zeifman, R. J., Boritz, T., Barnhart, R., Labrish, C., & McMain, S. F. (2020). The independent roles of Mindfulness and distress tolerance in treatment outcomes in dialectical behavior therapy skills training. Personality Disorders: Theory, Research, and Treatment, 11(3), 181. [HTML] 

Hierdie blog plasing is slegs ter inligting. Dit moet nie as terapie beskou word nie. Hierdie blog is slegs vir inligting en opvoedkundige doeleindes en moet nie as terapie of enige vorm van behandeling beskou word nie. Ons kan nie reageer op enige spesifieke vrae of kommentaar lewer op persoonlike situasies, toepaslike diagnose of behandeling nie, of andersinds kliniese opinies lewer nie. As jy dink dat jy onmiddelike hulp nodig het, kontak asseblief jou plaaslike dokter/ sielkundige/ psigiater of die SADAG Geestesgesondheids Hulplyn op 011 234 4837. Indien nodig, kontak asseblief die Selfmoordkrisislyn by 0800 567 567 of sms 31393. 

Hierdie blog plasing is slegs vir inligting. Dit moet nie as terapie beskou word nie. Hierdie blog is slegs vir inligting en opvoedkundige doeleindes en moet nie as terapie of enige vorm van behandeling beskou word nie. Ons kan nie reageer op spesifieke vrae of kommentaar oor persoonlike situasies, toepaslike diagnose of behandeling nie, of andersins enige kliniese opinies verskaf nie. As u dink dat u onmiddellike hulp benodig, skakel u plaaslike dokter / sielkundige of psigiater of die SADAG Geestesgesondheidslyn by 011 234 4837. Indien nodig, skakel asseblief die Selfmoordkrisislyn by 0800 567 567 of sms 31393.